ZOEK BEHANDELAARklik hier

Route:  
 1. Home

Algemene Voorwaarden van de Opleiding Triggerpointcoach B.V.


Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen en de online producten van Opleiding Triggerpointcoach B.V (verder omschreven als Opleiding Triggerpointcoach of OTC). De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Opleiding Triggerpointcoach.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Opleiding Triggerpointcoach behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Opleiding Triggerpointcoach garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

1.5 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 0% BTW omdat OTC als opleidingsinstituut vrijgesteld is van BTW.

1.6 Met betrekking tot de elektronische betaling zal de opleiding voor een passende en een veilige web omgeving zorgdragen.

Gegevensbeheer

2.1 Indien u een bestelling plaatst bij Opleiding Triggerpointcoach, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Opleiding Triggerpointcoach. Opleiding Triggerpointcoach houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, zie ook onze Privacy Policy. De Opleiding Triggerpointcoach, haar medewerkers en docenten respecteren de privacy van de gebruikers. Dit geldt zowel voor het gebruik van de internetsite als voor de informatie verstrekt tijdens de trainingen en iedere betrokkene draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Eigendomsvoorbehoud 

3.1 Eigendom van alle door Opleiding Triggerpointcoach aan de afnemer geleverde zaken blijft van de Opleiding Triggerpointcoach zolang de afnemer de vorderingen van Opleiding Triggerpointcoach uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Afbeeldingen en specificaties 

4.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van Opleiding Triggerpointcoach gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal of de website mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf door Opleiding Triggerpointcoach op straffe van copyrightschending.

4.3 Copyright van de triggerpoint referred pain illustraties zijn een gedeeld copyright tussen de Opleiding Triggerpointcoach.

Totstandkoming van overeenkomsten

5.1 Een overeenkomst tot het volgen van een training tussen OTC en een student komt tot stand door volledige invulling en toesturen van het elektronisch inschrijfformulier op de website van OTC.

5.2 Na de inschrijving heeft u de mogelijkheid per iDeal te betalen. Als u geen Nederlandse bankrekening heeft of u kunt en/of wilt niet per iDeal betalen, blijft de overeenkomst van kracht. U krijgt dan een factuur per mail toegestuurd.

5.3 Indien voor een training onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan is OTC gerechtigd om van het geven van de betreffende training af te zien, dan wel deze te combineren met een andere training of de training te geven op een andere datum. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de student. In geval de training niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk plaats veertien lesdagen voor de eerste dag van de lesactiviteit. Er zal altijd getracht worden om in goed overleg een passend aanbod te vinden.

5.4 Indien een training geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van OTC als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Overeenkomst en annuleringsvoorwaarden

6.1 Annuleren of verplaatsen van de inschrijving voor een training kan binnen 14 dagen na de factuurdatum kosteloos. Deze 14 dagen gelden als wettelijke bedenktermijn. Daarna geldt: Annuleren naar andere datum tot 6 weken voor de lesactiviteit: volledige restitutie minus € 60,00. En bij verplaatsen van de training naar een andere datum € 30,00 euro kosten

6.2 Tussen 6 en 2 weken voor aanvang annuleren of verplaatsen naar andere datum kost u 50% van de cursusprijs.

6.3 Annuleren of verplaatsen na 2 weken voor aanvang: geen restitutie.

6.4 Annuleren of verplaatsen kan het beste via de email.

6.5 Indien u niet staat bent de (gehele) lesactiviteit te volgen, is dat voor uw rekening en risico. Uiteraard zoeken wij met u naar een gepaste oplossing.

6.6 Indien u verzuimt de factuur tijdig te voldoen, bent u zonder ingebrekestelling een verhoging van €25,00 administratiekosten verschuldigd.

6.7 Eventueel terug te betalen -reeds gedane- betalingen worden binnen twee tot vier weken overgemaakt op een door de cursist aan te geven bankrekening.

6.8 Bij eventuele nationale of plaatselijke crisis waardoor trainingen niet door kunnen gaan zal de opleiding Triggerpointcoach proberen om in goed overleg de training te verplaatsen danwel een passend alternatief aan te bieden.

Overige rechten en plichten

7.1 Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen. Zich te onthouden van ongevraagde demonstraties van andere methoden dan die in de training worden onderwezen.

7.2 Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele proefpersonen.

7.3 Alle informatie, die tijdens een training wordt verkregen vertrouwelijk te behandelen, zowel wat betreft de inhoud van de cursus als wel wat betreft personen die in de training aanwezig zijn;

7.4 De uitgereikte informatie -zowel schriftelijk als mondeling- blijft eigendom van OTC. Deze wordt slechts in permanente bruikleen afgegeven en mag niet worden doorverkocht of weggegeven. Het copyright van alle uitgereikte materialen berust bij de opleiding.

7.5 De student dient zich te onthouden van acquisitie of wervende uitlatingen voor andere trainingen dan die door OTC worden aangeboden.

OTC is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van betaalde lesgelden, indien de student zich niet overeenkomstig de hierboven genoemde regels gedraagt;

Aansprakelijkheid

8.1 De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. OTC aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart OTC voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medestudenten.

8.2 OTC aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de trainingof anderszins verblijf van de student in de (les)lokalen van OTC.

8.3 OTC is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van OTC of haar docenten.

Licentieprogramma

9.1 U kunt meedoen aan het licentieprogramma als u minimaal Module 2 hebt gevolgd. De aanmelding geldt per jaar. Opzeggen is niet nodig. Door u niet voor een nieuw jaar op te geven, vervalt uw licentie automatisch en bent u geen betaling meer verschuldigd.

 1. Bij de licentie ontvangt u een vermelding op de website als behandelaar.
 2. Diverse kortingen op andere producten en trainingen.

9.2 Annuleren van inschrijving voor het licentieprogramma is niet mogelijk.

9.3 Bij afmelden voor de licentietraining vervalt de licentie. De aangegane betalingsverplichting blijft bestaan.

9.4 Na inschrijving voor een licentietraining bent u in principe voor de gekozen training geplaatst. Onvoorziene omstandigheden, zoals een te gering aantal deelnemers, geven OTC het recht u een alternatieve datum aan te bieden.

9.5 Wilt u meerdere locaties vermeld hebben of wil je vermeld staan als workshopgever dan zijn hier extra kosten per locatie, per jaar of gedeelte daarvan aan verbonden. Let op: deze vermelding wordt automatisch jaarlijks verlengd indien u uw licentie verlengd. Restitutie is niet mogelijk.

Symposium

10.2 Annuleren, met uitzondering binnen de eerste 14 dagen na inschrijven, is niet mogelijk.

10.3 Workshop keuze: de inschrijving voor de workshops is een voorkeurskeuze. De opleiding Triggerpointcoach zal proberen iedereen zo veel mogelijk te plaatsen in de workshop van zijn voorkeur, maar hiervoor wordt geen garantie gegeven. Definitieve plaatsing binnen de workshops wordt op de dag zelf bekend gemaakt. Het kan dus voorkomen dat u geplaatst wordt binnen een andere workshop dan uw voorkeur.

10.4 Tijdens het symposium kunnen er foto's gemaakt worden en kan er gefilmd worden. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto's en video's in publicaties achteraf. Je kunt ten alle tijden aan de fotograaf aangeven dat je niet in beeld gebracht wilt worden.

Online training, blended learning en de online pijngids

11.1 De cursussen zijn toegankelijk voor professionals (in opleiding) zoals masseurs, coaches, therapeuten en behandelaren.

11.2 Annuleren is niet mogelijk zodra de inlogcodes zijn verstuurd aan de cursist. Daarmee is de dienst geleverd. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vervalt hierbij.

11.3 De informatie van de online pijngids is bedoeld ter ondersteuning van de professional (in opleiding) en is niet bedoeld ter vervanging van een gedegen opleiding. Het betreft een jaarlijks lidmaatschap die automatisch wordt verlengd waarbij de eerste betaling online geschiet en de vervolgbetalingen per incasso of overboeking. Opzegging dient 2 weken voor het einde van de looptijd te zijn ingediend.

11.4 Bij de online Pijngids is het doorsturen van screenshots van de zelfbehandeling en de rekoefening per mail toegestaan mits in de mail de volgende informatie wordt opgenomen: "Copywright Opleiding Triggerpointcoach. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie mag niet doorgestuurd worden aan derden omdat het toepassen ervan zonder goede kennis of uitleg door een gekwalificeerde behandelaar niet wenselijk is."

Online aankopen e-books

12.1 Levering vindt plaats door middel van het per omgaande toesturen van het e-book per e-mail dan wel het tot beschikking stellen van de downloadlink. Het betreft expliciet geen hard-copie maar een digitaal boek. Het e-book is niet retouneerbaar omdat het product reeds geleverd is en het herroepingsrecht niet meer geldig is.

Aansprakelijkheid 

14.1 De Opleiding Triggerpointcoach is zich bewust van zijn taak om betrouwbare informatie te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten, tekortkomingen of voor eventuele schade en gevolgen van het gebruik maken van de informatie op de website of de geleverde producten.

14.2 De huisarts is de aangewezen persoon om te kijken of de klachten zorgelijk of bedreigend zijn of niet. Het is ten alle tijden raadzaam om contact op te nemen met de huisarts of een specialist als er ook maar enige twijfel is of het vermoeden dat er mogelijk ernstige aandoeningen aan ten grondslag liggen.

14.3 Het materiaal behelst een overzicht van veelvoorkomende klachten en uitstralende sensaties, en is bedoeld als aanvullende informatie. Het is nimmer een vervanging van medisch onderzoek. De schrijver kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade voortvloeiend uit het toepassen van de adviezen.

Klachtenregeling
Klachtenregeling opleiding Triggerpointcoach

15.0 De opleiding Triggerpointcoach vindt het belangrijk dat cursisten van de opleiding in vertrouwen kunnen leren en tevreden zijn over de aangeboden trainingen. Toch kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat, dan probeert de opleiding Triggerpointcoach naar eer en geweten deze klacht samen met jou op te lossen en tot een herstel van vertrouwen te komen. Daarnaast wordt een klacht door ons gezien als een leermoment waardoor we als organisatie kunnen ontwikkelen.

Onderling oplossen indien mogelijk

15.1 Als je een klacht of opmerking hebt over een docent, een procedure of de ontvangen training, is het raadzaam dit direct en open te bespreken met de docent zelf, indien mogelijk. Want dit geeft de mogelijkheid om direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan heb je de optie telefonisch contact op te nemen met de directeur van de opleiding Triggerpointcoach en je klacht, zorg of ontevredenheid daar neer te leggen en te bespreken. Misschien is dit voldoende om tot een oplossing te komen. Maar indien dit niet het geval is kun je een schriftelijke klacht indienen.

Indienen van een klacht

15.2

 • Dien een klacht zo spoedig mogelijk in, dit kan per e-mail of per brief.
 • Vermeld de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de training die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Brief sturen aan: Opleiding Triggerpointcoach, Rhenendeal 28, 3911 RM  Rhenen of per e-mail aan: info@triggerpointcoach.nl T.a.v. Hanneke Heij

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

15.3

 • De opleiding Triggerpointcoach registreert de klacht en zorgt ervoor dat je klacht bij de verantwoordelijke persoon terecht komt.
 • Je ontvangt binnen vijf werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging met betrekking tot de klacht.
 • De opleiding Triggerpointcoach informeert binnen vijf werkdagen degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht.
 • Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen.
 • Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.
 • Indien de klager het niet eens is met de genomen beslissing van De opleiding Triggerpointcoach zal de klacht worden beoordeeld door de KTNO.
 • Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
 • De Opleiding Triggerpointcoach gaat vertrouwelijk om met de in dit kader ontvangen (persoons)gegevens en verwerkt deze gegevens conform de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij bewaren de gegevens die wij ontvangen tot twee jaar na afhandeling van de klacht, tenzij we door omstandigheden genoodzaakt zijn van deze bewaartermijn af te wijken.

Grenzen m.b.t. het indienen van een klacht

15.4 De opleiding Triggerpointcoach hoeft volgens het Nederlands recht je klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

De opleiding Triggerpointcoach hoeft je klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die, door het instellen van een procedure, aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.

Afsluiting

15.5 In alle gevallen, ook die buiten de wettelijke kaders en officiële termijnen vallen, zullen we moeite doen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Uiteraard proberen we ook liever te voorkomen dat er in eerste instantie een probleem ontstaat.

Inspireer anderen en deel via

 

Schrijf je hier in voor de NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van webinars, blogs, handige tips, onderzoeken en nieuwe trainingen & ontwikkelingen.

JA! Interessant.